Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация

Въпроси и отговори

Начало | Въпроси и отговори
Мога ли да ползвам юридическа консултация от адвокат на БРА?

Тъй като БРА като Асоциация реално не е сключвала договори с никой търговски обект или МОЛ, тя няма право и да преговаря индивидуални условия. В този смисъл Асоциацията може да препоръча на членовете си уважавани юристи, специалисти в съответната област, които могат да предложат своите услуги на преференциални за членове на Асоциацията цени.

Мога ли да получа фактура от БРА?

Не.
БРА е сдружение с нестопанска цел. Регистрирана е в Софийски Градски Съд, но не е е регистрирана в Търговския регистър и по тази причина няма право да издава фактури за своята дейност. Счетоводнооправдателния документ е Сертификата за членство.

На какви условия трябва да отгварям, за да стана член?

Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат български юридически лица, вписани в търговския регистър при Агенция по Вписванията и надлежно регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/, на които основен предмет на дейност е търговия на дребно в самостоятелен собствен или нает търговски обект, находящ се на територията на Република България. Необходимо е също така и заплащането на членският внос за съответната година, платим по банков път както следва:

Банка: СиБанк

IBAN: BG24BUIB98881029982100

BIC: BUIBBGSF

Бенефициент: Българска Ритейл Асоциация