Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Становище на БРА относно повторното затваряне
25.11.2020г.

Българска Ритейл Асоциация е сдружение на над 100 търговци, опериращи магазини на дребно в страната и осигуряващи хляб на семействата на над 3000 души. Предходната вълна на коронавируса остави сектора в обективна невъзможност да покрива непрестанния поток от парични задължения – към търговски центрове, банки, кредитни институции и към бюджета на държавата. Някои не успяха да се преборят още тогава, и приключиха с бизнеса си, оствяйки стотици семейства разтревожени и обезпокоени за утрешния ден, лутайки се за нови решения, като старите финансови задължения още висят като неплатени, причинявайки им допълнителни психически (и/или физически) страдания. Подкрепата на държавата по програмата за подпомагане на малки и средни предприятия или бе крайно ненавременна да спаси едни, или бе крайно недостатъчна, за да помогне на втори, които все още „едва дишат над водата“, или не стигна изобщо до трети. Секторът „търговия на дребно“ е не по-малко засегнат от останалите колеги, заети в браншове като заведения и услуги. Отварянето на търговските центрове през месец май за някои всъщност само натрупа допълнителни задължения към молове и институции. „Оцелелите“ са на ръба, като мнозина от тях няма да успеят да се задържат жизнеспособни след предстоящото затваряне, и ще фалират, оставяйки след себе си хиляди хора на борсата, които да чакат на милосърдието на държавата. Хиляди български деца ще усещат притеснението на родителите си и няма да могат да се насладят на Коледните и новогодишни празници. Някои родители, дори няма да могат да осигурят подарък за децата си на най-светлия празник!  Ние от Българска Ритейл Асоциация считаме, че предложената мярка за повторно затваряне на всички магазини има своето морално основание предвид „фронтовата“ ситуация в българските болници. Но сме силно притеснени от икономическите последици от нея, които не само, че няма да осигурят постъпления в хазната, а ще тласнат хиляди хора и техните семейства към бюрата по труда. Държавата готова ли е за този последващ социален натиск? Има ли решимостта да защити своите граждани в трудни времена, същите тези, които досега са плащали нейните постъпления?
С оглед поне частична защита на нашите членове, които са и работодатели, предлагаме държавата да се намеси със следните мерки, които да бъдат приети, а необходимите средства за това- осигурени, още ПРЕДИ повторното затваряне да бъде факт:
1. В случаите, когато икономическата дейност на търговските предприятия се замразява временно с държавен акт като заповед на здравния, икономическия или други министри, държавата да поеме разходите за наем, ток, вода, отопление, както и 100% от дължимите трудови възнаграждения на заетите лица по трудов договор, здравните и социалните им осигуровки. А поради невъзможност и забрана да бъде извършвана стопанска дейност за съответния период, работодателят да се освобождава от задължението да заплаща съответните данъци и такси. Такава помощ е съвместима член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, в случай, че са спазени следните условия:

а. Помощта се предоставя не по-късно от 30 юни 2021 г. и покрива непокритите фиксирани разходи, направени през периода от 1 март 2020 г. до 30 юни 2021 г., включително разходи, направени през част от този период („допустим период“);

б. Помощта се предоставя въз основа на схема на предприятия, които са засегнати от спад на оборота през допустимия период с най-малко 30 % в сравнение със същия период през 2019 г.;

в. Непокритите фиксирани разходи са постоянните разходи, направени от предприятията през допустимия период, които не са покрити от печалбата (т.е. приходите минус променливите разходи) през същия период и които не са покрити от други източници, като застраховка, временни мерки за помощ, обхванати от настоящото съобщение, или подкрепа от други източници. Интензитетът на помощта не надвишава 70 % от непокритите фиксирани разходи, с изключение на микро- и малките предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), при което размерът на помощта не надвишава 90 % от непокритите фиксирани разходи. За целите на настоящата точка загубите на предприятията, видни от техните отчети за приходите и разходите през допустимия период, се считат за непокрити фиксирани разходи. Помощта по тази мярка може да бъде предоставена въз основа на прогнозирани загуби, докато окончателният размер на помощта се определя след изясняване на загубите въз основа на одитирани счетоводни отчети или въз основа на подходяща обосновка, предоставена от държавата членка на Комисията (например във връзка с характеристиките или размера на определени видове предприятия) въз основа на данъчни отчети. Всяко плащане, надвишаващо окончателния размер на помощта, се възстановява; Една такава подкрепа, препоръчана от ЕК и ВЕЧЕ прилагана в редица европейски страни, може да бъде бързо осъществена / администрирана от Националната агенция по приходите. НАП може да създаде такава функционалност на интернет страницата си за отдалечено заявяване на необходимостта от подкрепа, разполага с цялата необходима информация за определяне на съответните стойности за всяка компания и административния капацитет за бързо осъществяване на плащанията. Такива са и добрите практики в другите страни от ЕС.

2. При заразен персонал, който има доказан положителен тест за Ковид-19, магазините да могат да се самокарантинират и сами да затворят обекта, като в този случай бъдат подпомогнати от държавата като принудително затворените бизнеси. В момента голяма част от трговските обекти работят при намален персонал, а служителите се застъпват всеки ден. При един заболял реално всички останали служители трябва да бъдат поставени под карантина, а обектът да бъде затворен, за да се гарантира сигурността и безопасността на клиентите. Ето защо, настояваме за разширяване на социалните мерки и в тази посока, тъй като в тези случаи бизнесът няма да е затворен със заповед, но няма да има възможност да извършва търговска дейност. Отпусканата помощ да бъде за период от 14 до 28 дни, според продължителността на задължителните карантини и да се подпомагат именно онези служители, които не са в болничен и нямат доказан Ковид-19, но не могат да изпълняват работните си задължения, поради задължителна карантина. |

3. С цел да се осигури поне частична ликвидност на търговците, да бъдат разсрочени банковите им кредити, както и помощ под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски. Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашното разпространение на COVID-19 (Временната рамка) на Европейската комисия (ЕК) предвижда помощи под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски, като помощта се отпуска преди 30.06.2021 г. и крайната дата на отсрочването може да бъде 30.06.2021 г. Министерството на финансите, както и Националната агенция за приходите разполагат с достатъчно експертен капацитет, както и с технологична инфраструктура (портал за електронни услуги на НАП), така че да се създаде механизъм за отсрочване на определена част от дължими суми, така че от една страна приходите в бюджета да не бъдат сериозно засегнати, а от друга страна в бизнеса да останат ликвидни средства, които да се използват за покриване на текущи разходи, запазване на заетост и стимулиране на потреблението, които в момента са основните негативни последици от кризата.

Мерки за спиране на разпространението на вируса, бяха взети от редица европейски държави и страни от целия свят, но във всяка една от тях, освен за физическото оцеляване на гражданите и обществото, бе помислено и за иконономическото.  Настояваме и българската държава да се погрижи за своите поданици, като се надяваме да чуем при обсъждането на новите мерки, които се планира да влязат в сила от 27 ноември, преди тяхното гласуване в МС, и какви мерки са предвидени за компенсация на работещите, бизнеса и в частност на търговията на дребно.