Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Законодателство

България е пълноправен член на Европейския съюз от 1 януари 2007 г. От датата на присъединяването на България към ЕС митническите органи прилагат директно законодателството на Общността, чрез което са регламентирани общи процедури, тарифни и нетарифни мерки при износ и внос на стоки за и от "трети" за ЕС страни и еднакви инструменти за митнически контрол.

Регистрация на фирма

За да извършвате търговска дейност на територията на България е необходимо да регистрирате фирма. По-долу ще намерите информация за необходимите процедури и документи при регистрация на някои основни форми на бизнес организации.

Регистрация на ЕТ (едноличен търговец)

1. Съдебна регистрация
За да регистрирате фирмата си като ЕТ, трябва да подадете набор от документи в Окръжния съд на региона, в който ще извършвате своята дейност. Необходимите документи за регистрация са: •писмено заявление за регистрация на ЕТ до фирмено отделение на Окръжния съд, подписано от Вас; •образец от подписа на лицето (нотариално заверен), което ще управлява и представлява фирмата (това може да сте вие или ваш помощник); •декларация от Ваше име като учредител на ЕТ по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон; •удостоверение за уникалност на фирмата от „Информационно обслужване“ АД - Окръжен съд;
•квитанция за платени държавни такси.

2. Статистическа регистрация (БУЛСТАТ)
В 3-дневен срок от получаване на решението за съдебна регистрация трябва да направите т.нар. регистрация по БУЛСТАТ в службата за регистрация на местния клон на Националния статистически институт (НСИ). Необходими документи: •копие от решението на съда за регистрация на фирмата (с нанесени номер на дело, решение, том, страница, партида); •документ за самоличност на собственика на фирмата.

3. Регистрация като осигурител
Получавате я в 7-дневен срок от излизане на съдебната регистрация. Необходими документи: •копие от решението на съда за регистрация на фирмата (с нанесени номер на дело, решение, том, страница, партида);
•документ за самоличност на собственика на фирмата;
•БУЛСТАТ.

4. Данъчна регистрация
След като регистрирате фирмата по БУЛСТАТ и в 7-дневен срок след вписване в Търговския регистър, трябва да направите и данъчна регистрация в териториалната данъчна дирекция.

Необходими документи:
•съдебно решение за регистрация на фирмата - копие и оригинал;
•БУЛСТАТ;
•удостоверение за регистрация от регионалното управление „Социално осигуряване“;
•печат на фирмата;
•счетоводни книги - разходи, приходи, инвентаризационни и материални запаси;
•кочан с фактури.

Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД)

1. Учредително събрание
Провежда се от хората, които ще основат фирмата (съдружниците). На това учредително събрание те взимат решение за размера на дяловите вноски, за управлението на фирмата, за подялбата на отговорностите. Взетите на събранието решения се документират в т.нар. протокол от учредителното събрание, който е необходим за регистрация на фирмата.

2. Съдебна регистрация
Извършва се в Окръжния съд във Вашия регион.

Необходими документи:
•писмено заявлениеза регистрация на ООД до фирмено отделение на Окръжния съд, подписано от съдружниците.

Заявлението включва трите имена и ЕГН на лицето, което подава заявлението, фирмата, под която ще извършвате дейността си, седалище и адрес на управлението на фирмата, предмет на дейност, начин на управление, срок на дружествения договор, размер на дяловете на съдружниците;

•образец от подписана лицето (нотариално заверен), което ще управлява и представлява фирмата (това може да сте вие или ваш помощник);
•декларация;
•дружествен договор(за еднолично дружество с ограничена отговорност - ЕООД се нарича Учредителен акт), подписан от всички съдружници;
•удостоверение за уникалностна фирмата от „Информационно обслужване“ АД - Окръжен съд;
•протокол от учредителното събрание;
•документ за внесен поне 70 на сто от минимално изискуемия капитал (5000 лв.);
•документ за платена такса за вписване на фирмата в „Държавен вестник“;
•документ за внесени такси.
zakoni.start.bg